Aug
17,2014

5,734 notes

(via exorgy)

Aug
15,2014

724 notes

chenpagne:

don’t look at me…

(via exorgy)

Aug
14,2014

4,530 notes

Do Kyungsoo: Master of Movement

(via exorgy)

Aug
10,2014

531 notes

(via exorgy)

Aug
10,2014

986 notes

(via dimplay)

Aug
8,2014

1,075 notes

(via exorgy)

Aug
6,2014

508 notes
Sehun & Kai for GRAZIA

(via exorgy)

Aug
4,2014

133 notes

(via cleflesmour)

Aug
4,2014

420 notes

(via exorgy)

Aug
4,2014

91 notes

(via cleflesmour)

Aug
4,2014

949 notes

(via exorgy)

Aug
4,2014

2,183 notes

world cup ~

(via byunrapper)

Aug
4,2014

2,652 notes

(via exorgy)

Aug
4,2014

2,975 notes
ChenSoo almost kiss ~

(via cleflesmour)

Aug
4,2014

1,923 notes

(via cleflesmour)